Zajišťujeme montáž wallboxů pro váš vůz.

Montáž Wallboxu + kontrola elektroinstalace

Montáž wallboxu na již vyhotovené rozvody například v rámci předchozích stavebních prací, rekonstrukce, nebo při využití kabelů již existující zásuvky na 400V.

Orientační cena instalace včetně žaškolení obsluhy wallboxu se pohybuje kolem 8.800, bez DPH.

Individuální přístup

S každým zákazníkem probereme jeho požadavky a zvolíme řešení na míru.

Zakoupili jste svůj vysněný elektromobil či plug-in hybrid a již Vám stojí v garáži? Určitě jste již také přemýšleli, jak bude probíhat nabíjení. Pomůžeme Vám zvolit správné řešení pro Váš vůz i místo, kde budete vůz nabíjet.

Instalujeme tyto wallboxy od 11-22kW s možností integrace do smart home Loxone

Instalace dobíjecích stanic v Hradci Králové, Pardubicích a okolí

Dotace na wallboxy z projektu nová zelená úsporám pro rodinné domy

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecí stanice pro osobní elektromobil a dalších zařízení nezbytných pro její provoz.

Kdo může žádat

  • Podporovány jsou pouze dobíjecí stanice, které mají funkci řízení odběru elektřiny při dobíjení elektromobilu z elektrorozvodné sítě dle sjednaného maximálního příkonu
  • Dobíjecí stanice a příslušné parkovací místo musí být umístěno na pozemku, který přísluší k podporované stavbě domu a je ve vlastnictví žadatele, popř. uvnitř tohoto domu
  • Podporované dobíjecí stanice nejsou určeny pro veřejnost a komerční provoz

Kolik získáte

  • Výše podpory je 30 000 Kč na jeden dobíjecí bod
  • Lze podpořit maximálně 2 dobíjecí body na jeden rodinný dům

Výtažek z podmínek a technických požadavků

4.4.4 Podoblast D.4 – EKOMOBILITA

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro elektromobily (vozidla kategorie M1) a případných dalších zařízení nezbytných pro její provoz.

4.4.4.1 Výše podpory pro podoblast D.4

Maximální výše podpory se stanoví jako součin jednotkové výše podpory a počtu instalovaných dobíjecích bodů. Jednotkovou výši podpory stanovuje tabulka 16.

dotace

Tabulka 16 – Výše podpory v podoblasti D.4

4.4.4.2 Podmínky pro podoblast D.4

a) Podporovány jsou maximálně dva dobíjecí body na rodinný dům.

b) Podporu lze využít také v kombinaci s podporou na výstavbu nebo nákup nového domu.

c) Podporovány jsou pouze dobíjecí stanice, které jsou schopné zajistit řízení výkonu nabíjení dle aktuálního stavu sítě, aktuální spotřeby elektřiny a rezervovaného příkonu v daném rodinném domě (popř. odběrném místě) a koordinaci výkonu dobíjení s dalšími dobíjecími místy ve stejném domě tak, aby nedocházelo k překročení celkového sjednaného příkonu. Návrh instalace by měl minimalizovat požadavky na posilování distribuční sítě na hladině nízkého napětí.

d) Dobíjecí stanice, její příslušenství a elektroinstalace musí být navrženy a provedeny dle platných norem (včetně plnění požadavků na elektromagnetickou kompatibilitu a vyzařovaný výkon s ohledem na zdraví osob a jiná zařízení).

e) Dobíjecí stanice a příslušné parkovací místo musí být umístěno na pozemku, který přísluší k podporované stavbě domu a je ve vlastnictví žadatele, popřípadě uvnitř tohoto domu.

f) Podporované dobíjecí stanice mohou běžně využívat pouze vlastníci rodinných domů a nesmí být využívány veřejností a komerčně provozovány.

g) Vedení elektrických rozvodů, poloha dobíjecí stanice a případná současná i plánovaná výsadba stromů musí být umísťována ve vzájemném souladu.

7.3.8 Minimální rozsah projektové dokumentace pro podoblast

D.4 – EKOMOBILITA

Technická zpráva s popisem instalace v souladu s platnými předpisy, které se vztahují k instalaci a provozu dobíjecích stanic v rodinných domech, místo napojení na stávající elektroinstalace, umístění dobíjecí stanice. Způsob omezení nabíjecích proudů – nepřekročení sjednaného příkonu. Případné propojení se solárními systémy.

Výkresová část obsahující minimálně:

  • zjednodušený půdorys (popř. situace stavby) se znázorněním umístění dobíjecí stanice a jejího příslušenství a napojení na stávající elektrické rozvody s popisovou legendou nebo s popisem u jednotlivých prvků,
  • zjednodušené schéma napojení dobíjecí stanice a jejího příslušenství na stávající elektrické rozvody a jejich vzájemné propojení a propojení s hlavními rozvaděči, ochrannými a regulačními prvky, případných úprav těchto rozvodů, případně připojení na vnější elektrorozvodnou distribuční síť.

8.5 Přímé realizační výdaje pro oblast D

8.5.3 Ekomobilita

Výdaje na pořízení a instalace dobíjecí stanice včetně jejího příslušenství, přívody el. energie včetně souvisejících prací (výkopy pro ně apod.), napojení do stávajícího rozvaděče, nadřazený řídicí systém (pokud je instalováno více stanic), případně i na fotovoltaický systém. Výdaje na zřízení parkovacího místa pro automobil zařadit nelze.

Důležitá informace pro žadatele, dotace pokrývá vždy maximálně 50% celkových nákladů. Pokud tedy pořídím Wallbox, včetně projektu, instalace, revize atd. za 30 000,- Kč, dotaci dostanu 15 000,- Kč !